Att bo i bostadsrätt


Vi äger fastigheten tillsammans

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet eller det hus du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna/husen. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljö.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.

Vi bestämmer tillsammans

Det är vi tillsammans som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas. Det är också vi som bestämmer över våra gemensamma utrymmen.

På föreningsstämman kan alla komma med förslag om att ändra på sådant som man anser vara fel.

Föreningsstämman utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. På föreningsstämman får alla bostadrättsinnehavare också tillfälle att granska bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.