Renovering i din lägenhet

Läs alltid stadgarna innan Du börjar renovera och hör med styrelsen.

Läs alltid stadgarna och stäm av med styrelsen innan du börjar renovera. Om renoveringen påverkar föreningens ansvarsområde behöver du ansöka om tillstånd. Du behöver anmäla renovering av kök/badrum/el även om renoveringen inte påverkar föreningens ansvarsområde.

Som bostadsrätägare kan man säga att du lite förenklat har ett underhållsansvar för din lägenhets inre medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre. Var gränsen mellan lägenhetens yttre och inre går är inte alltid helt lätt att säga. Den allmänna rekommendationen är därför att alltid stämma av med styrelsen och dess stadgar innan du sätter igång.

Nedan finner du information om renoveringar som påverkas föreningens ansvarsområde, information om bygganmälan och bygglov samt regler vid renovering. Du finner även en lathund vad du får göra och inte göra utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Renoveringar som påverkar föreningens ansvarsområde kräver styrelsens tillstånd

Styrelsens tillstånd krävs vid följande åtgärder:

  1. Ändring av bärande konstruktion eller betongkonstruktion t.ex. en bärande vägg. Gäller även om du har fått bygglov för ändringen.
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation. Med detta avses även bl.a. flytt eller borttagande av element, installation i eller förflyttning av våtutrymmen, kök eller toalett.
  3. Förändring/flytt/igensättande av ventilationen samt byte av befintlig köksfläkt.
  4. Ändringar av elinstallationer och elledningar i vägg. Ändringar av andra ledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (d.v.s ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet t.ex. bredband, TV och telefoni).
  5. Installationsarbeten på fasad (tex. markis, antenn m.m).
  6. Förändring av fönster och ytterdörr.
  7. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex genom en ändrad planlösning som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas tillvara.

Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen kräva underlag från behörig fackman som påvisar att det planerade arbetet blir byggnadstekniskt möjligt. 

Anmälan vid Renovering i kök och badrum samt El-arbeten

Du har rätt att byta det du ansvarar för enligt stadgarna. Styrelsen kräver dock att du anmäler detta då styrelsen behöver godkänna entreprenören. Det är viktigt att våtrum renoveras fackmannamässigt av auktoriserad fackman och att rätt köksfläkt kopplas ihop med föreningens ventilationssystem. För brandsäkerheten är det viktigt att El-installation, både icke synlig El (föreningens ansvar) av synlig El (ditt ansvar), görs korrekt.

Ansök om tillstånd om renovering som påverkar föreningens ansvarsområde samt anmäl renovering i kök, badrum och synliga El-installationer/renovering.

Ansökan ska skickas till Brf Strandpiparen 13-18, 413 21 Göteborg. Ansökan ska lämnas in senast 1 månad innan planerad byggstart. Styrelsens skriftliga tillstånd krävs innan du kan börja renovera.

Om du gör förändringar, där styrelsens godkännande krävs, utan att ha styrelsens godkännande blir du ansvarig för detta och får ta kostnader som detta medför.

Bygganmälan

Vissa ändringar kräver att du enligt plan- och bygglagen måste göra en bygganmälan till kommunen före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om en bygganmälan behöver göras. Kontakta kommunen.

Bygganmälan behövs t.ex. om du skall riva bärande vägg, förändra planlösningen på annat sätt eller väsentligt ändra anordningar för exempelvis ventilation, vatten och avlopp. Bygganmälan innebär tekniska frågor och hur kontrollen utförs.

Du kan läsa mer om detta hos Boverket (Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende).

Fackmannamässigt arbete

Det är viktigt att all renoveringsarbete görs fackmannamässigt och enligt gällande branschregler. Anlita därför alltid behörig arbetskraft. Dokumentera ditt renoveringsarbete och spara dokumentet som styrker att arbetet är fackmannamässigt gjort. Det är viktigt vid eventuella framtida skador i din lägenhet och på vår fastighet.

Intyg från behörig hantverkare/elektriker ska sändas till styrelsen efter utfört arbete.

Vid elinstallation

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Alla företag som utför el-installationsarbete på annans anläggning skall enligt lag från och med 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. För att få utföra elinstallationsarbeten i din bostad måste de även vara registrerade för verksamhetstypen ”Bostäder”.

Hos Elsäkerhetsverket kan du:

  • Koppla säkert – ta reda på vad du får koppla själv
  • Kolla företaget – ta reda på om företaget är behörigt

Våtrum och VVS-arbeten

Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR), råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK9 samt Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).

Säker vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt kontrollera och auktorisera VVS-företag. Hos Säker vatten AB kan du:

  • söka efter auktoriserade VVS-företag.

Följ trivselregler

Trrivselregler skall följas. Borrningar och annan högljudd renovering för enbart ske mellan kl. 08.00-18.00 på vardagar och mellan kl. 10.00-15.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför ljud inte ske. 

Innan arbete som medför ljud eller annan lägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets i berörda trappuppgångar. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår. 

Eventuell avstängning av vatten måste meddelas berörda lägenheter minst 24 timmar innan avstängning. Meddela även styrelsen.

Du ansvarar för städning

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens soprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen så som trapphus, källargångar, vind och gård. Du svarar även för att trapphus städas efter slutfört arbete samt om arbetet är långvarigt även för städning vid behov under arbetets gång. 

Lathund – renovering

Nedan beskrivs lite närmare vad som är tillåtet respektive respektive vad som kräver tillstånd från styrelsen i fråga om förändringsarbeten i Din lägenhet.

Badrum

Du har rätt att byta det som du ansvarar för enligt stadgarna.

Vid renovering av badrum ska entreprenören vara auktoriserad för våtrum. Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens tillstånd. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.
Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan styrelsens tillstånd. Dessutom krävs bygganmälan.
Golvbrunnen är föreningens ansvar. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för rensning, klämring och vattenlås. Golvbrunnen byter man när man gör en stamrenovering. Vill Du av någon anledning byta den tidigare så får du stå för det själv efter att styrelsen gett tillstånd till ingreppet.

Observera att frånluftsventilen i ditt badrum är en del av föreningens ventilationssystem. Vid ventilationskontroll, OVK, ställs den in på ett läge anpassat efter din lägenhet. Ändra ej detta läge.

Ventilationshålen i/under dörren till badrummet ingår i föreningens ventilationssystem. Om du byter dörr ska du se till att där finns ventilationshål i dörren alternativt en springa mellan tröskel och dörr.

Kök

Du har rätt att byta det som du ansvarar för enligt stadgarna.
Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens tillstånd. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Obs! Köksfläkten ingår i föreningens ventilationssystem. Se särskilda regler vad som gäller vid byte av köksfläkt under sida: Din lägenhet/Ventilation. Du behöver ha styrelsens tillstånd för att byta köksfläkt.

Väggar och tak
Du får måla om och tapetsera som du vill.
Ska du sätta upp nya väggar och/eller riva väggar måste du kontakta styrelsen. Ändring av bärande väggar kräver styrelsens tillstånd och kommunen kräver bygganmälan. Ibland kan en van konstruktör behöva titta på både vägg och ritning för att avgöra om ändring är möjligt.

Golv 
Du får lägga om och slipa befintliga golv som du själv vill. Informera lägenhetsinnehavaren under din lägenhet innan slipning på grund av kommande höga renoveringsljud.

El
Du får dra om synlig el om det utförs av en auktoriserad elektriker. Efter utfört arbete (synlig El) ska du skicka in ett intyg till styrelsen. Vid icke synliga el dragningar krävs styrelsens tillstånd. Efter utfört arbete (icke synlig El) skal du skicka in ett intyg till styrelsen. Vid flytt görs alltid en el-besiktning av din lägenhet.

Fönster
Du får måla fönstren invändigt och sätta in persienner. Du får inte byta ut fönstren och inte måla dem utvändigt. Det underhållet åligger föreningen.

Ventilation
Du får ej påverka ventilationen, tilluft ovanför fönster, frånluftflöden i badrum, ventilationshål i dörren/under dörren och frånluftsflöden i köksfläkt.
Observera att din köksfläkt är en del av föreningens ventilationssystem. Vid byte av köksfläkt skicka in ansökan till styrelsen. Det är viktigt att en till ventilationssystemet passande fläkt installeras.
Observera att frånluftsventilen i ditt badrum är en del av föreningens ventilationssystem. Vid ventilationskontroll, OVK, är den inställd i ett visst läge anpassat efter Din lägenhet. Ändra ej detta. För ytterligare instruktioner se sida: Din lägenhet/Ventilation.

Ytterdörr
Du får måla om dörren invändigt men inte utvändigt och du får inte byta ut din ytterdörr.