Avflyttningskontroll vid försäljning av din bostadsrätt

Avflyttningskontroll görs för att säkerställa att såväl säljare som köpare görs medvetna om eventuella brister i lägenhets utförande genimot bostadsrättsföreningen.

Från och med 1 november 2021 genomförs avflyttningskontroller på alla bostadsrätter som byter ägare.

Syftet är att kontrollera att bostadsrätter som överlåts inte har några otillåtna installationer eller ändringar samt kontrollera det som föreningen ansvarar för.

Vid försäljning av din bostadsrätt behöver föreningen utföra en avflyttningskontroll av din lägenhet för att inspektera det som föreningen ansvarar för.

Avflyttningskontroll görs av föreningen och för föreningen. Styrelsen lämnar inga intyg efter en kontroll. Styrelsen godkänner inga nya medlemmar (köpare) förrän kontroll är gjord och eventuella brister åtgärdade.

Avflyttningskontrollen skall inte förväxlas med en besiktning, som är ett frivilligt förfarande som köparen (eller säljaren) kan anlita en besiktningsman för att utföra för att hitta eventuella fel och brister.

Syfte

Syftet är att kontrollera att bostadsrätter som överlåts inte har otillåtna installationer eller ändringar.

Vid kontrollen inspekteras det som ligger inom föreningens ansvarsområde, bla ventilation, avlopp, fönster, ytterdörrar, element, golvbrunn, ombyggnationer.

Är badrum/kök renoverande skall detta kunna styrkas med intyg samt visa att behövrig arbetskraft är använd.

Har förändringar gjorts som ej är godkända av föreningen kommer säljaren att behöva stå för ett återställande.

Föreningen beställer även en el-besiktning som ska göras innan överlåtelse.

Syftet med med avflyttningskontrollen är att föreningen skall ha en uppföljning på.

  1. Om några felaktiga eller olovliga ingrepp har skett i de installationer som är föreningens ansvar
  2. Att samtliga renoveringar eller förändringar i lägenheten som har gjorts har anmälts till styrelsen.
  3. Om eventuella förändringar krävt tillstånd, att dessa är godkända och i förekommande fall efterbesiktigade.

Det som framämst kontrolleras är ventilations, el-, värme-, och sanitetsinstallationer, entrédörrar, fönster mm.

Notera att protokollet från avflyttningsbesiktningen är en handling endast mellan föreningen och den avflyttande medlemmen och skall ej förväxlas med övertagandebesiktning som sker mellan köpare och säljare. Handlingarna får ej heller användas som bilaga eller annan handling i sälj- eller köpehandlingarna för lägenheten.

Fyll i formulär/boka tid

Tillsyn av lägenheten ska ske innan överlåtelsen äger rum.

Fyll i forumuläret ” Tillsyn…” samt bokaen tid så fort du vet att du vill sälja, innan din lägenhet läggs ut till försäljning. Finns det anmärkningar som behöver rättas till , är det bra om de är avklarade innan visning.

Kontakta: Ordförande Johan Alfredson för tidsbokning. Skicka formuläret till johan.alfredson@gmail.com

Innan tillsynen görs ber vi dig fylla ett formulär med ett antal frågor gällande eventuella renoveringar som gjorts i bostaden. VG se länk nedan.

  • Formulär för Tillsyn (kontroll) av lägenhet vid försäljning

Förbered dig genom att ta fram intyg för tex våtrumsintyg, köksfläkt mm om sådant finns.

Detta gäller vid anmärkning

Säljaren ansvarar för att brister åtgärdas innan avflytt alternativt görs en separat överenskommelse med köparen om hur dessa ska hanteras och meddelar denna överenskommelse till styrelsen.

Bostadsrättsföreningen kan om dokumentation över ombyggnationer saknas föreskriva ytterligare besiktning av lägenheten.

Har större renovering skett…

Har ombyggnad skett av lägenheten som påverkar tätskikt, våtutrymmen, vatten, avlopp eller annat av mer väsentlig karaktär ska säljaren till köparen överlämna dokument som visar och garanterar att åtgärderna har skett på av myndigheter/branchorganisationer godkänt sätt.

Finns garantitid kvar så skall även dokument som styrker detta överlämnas till köpare.

Varför:

Föreningen har enligt bostadsrättslagen rätt att komma in i lägenheten för tillsyn eller för att kontrollera eller utföra arbete som föreningen svarar för. I detta fall är det en avflyttningstillsyn.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för visst underhåll och installationer inne i din lägenhet, oavsett om du eller tidigare bostadsrättshavare utfört dessa.

Sammanfattningsvis bidrar avflyttningstillsyn till att minska kostnaderna för föreningen, det hjälper köparen att upptäcka uppenbara fel och säkerhetsbrister som denne enligt undersökningsplikten borde upptäckt. Vidare borde du som säljare i högsta grad vara intresserad av att åtgärda felen för att kunna få lägenheten såld.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för föreningen att en avflyttningskontroll skall göras. Dock har många föreningar beslutat om att sådana skall göras. Syftet med avlyttningskontroller är att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna ändringar.

Föreningen har enligt bostadsrättslagen rätt att komma in i lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. I detta fall en avflyttningsbesiktning där det som föreningen ansvarar för kontrolleras.

Extra

När man köper en bostadsrätt regleraras rättigheter och skyldigheter av köplagens bestämmelser, om inte annat avtalas mellan parterna. Som köpare får man inte åberopa fel som man måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen undersökt lägenheten före köpet eller utan godtagbar anledning låtit bli att följa säljarens uppmaning att undersöka den får köparen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen (20 p köplagen). I köpetkontraktet avseende bostasrätt finns ofta en kalusul enligt vilken köparen uppmanas att undersöka lägenheten.

Frågan om lägenheten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för den går över till köparen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felen visar sig först senare (31 p köpelagen). Köparen får inte åberopa att lägenheten är felaktig om det inte sker en reklammation inom skälig tid efter att hen märkt eller borde ha märkt felet. Reklammerar köparen inte inom två år från att varan tagits emot (lägenheten övertagagits) förlorar hen rätten att åberopa felet (3 p köplagen).

Även om en otillåten renovering har gjorts av en tidigare ägare var det dåvarande ägare som har ansvar för lägenheten