Avflyttningskontroll vid försäljning av din bostadsrätt

Avflyttningskontroll görs för att säkerställa att såväl säljare som köpare görs medvetna om eventuella brister i lägenhets utförande gentemot bostadsrättsföreningen.

Avflyttningskontroll

Från 2022 kräver Brf Strandpiparen 13-18 en avflyttningskontroll vid lägenhetsöverlåtelse.

Detta innebär att ett godkänt avflyttningsprotokoll måste finnas innan överlåtelse av din lägenhet kan ske. Styrelsen godkänner inga nya medlemmar (köpare) förrän kontroll är gjord och eventuella brister åtgärdade.

Avflyttningskontroll görs av föreningen och för föreningen. Styrelsen lämnar inga intyg efter en kontroll. Föreningen bekostar kontrollen.

Avflyttningskontrollen skall inte förväxlas med en besiktning, som är ett frivilligt förfarande som köparen (eller säljaren) kan anlita en besiktningsman för att utföra för att hitta eventuella fel och brister.

Syfte

Syftet är att kontrollera att bostadsrätter som överlåts inte har några otillåtna installationer eller ändringar samt kontrollera det som föreningen ansvarar för.

Föreningen vill ha en uppföljning på;

  • Om några felaktiga eller olovliga ingrepp har skett i de installationer som är föreningens ansvar.
  • Att samtliga renoveringar eller förändringar i lägenheten som har gjorts har anmälts till styrelsen.
  • Om eventuella förändringar krävt tillstånd, att dessa är godkända och i förekommande fall efterbesiktigade.
  • Att renoveringar har skett fackmannamässigt.

Avflyttningskontrollen består av två delar.

  1. Deklaration
  2. Besiktning av el, ventilation och va-anslutningar.

Är badrum/kök renoverande skall detta kunna styrkas med intyg samt visa att behöring arbetskraft är använd.

Har förändringar gjorts som ej är godkända av föreningen kommer säljaren att behöva stå för ett återställande.

Saknas det utrustning som tillhör lägenheten så bekostas det också av lägenhetsinnehavaren.

Så här gör du

Fyll i formuläret, Avflyttningskontroll/deklartion

Avflyttningskontroll kan göras både inför och efter en försäljning. Det måste finnas ett godkänt avflyttningsprotokoll innan ny medlem godkänns/överlåtelse äger rum. Anmäl gärna så fort du vet att din lägenhets skall läggas ut till försäljning. Finns det anmärkningar som behöver rättas till är det bra om de är avklarade innan visining.

Fyll i formuläret “Avflyttnings kontroll vid försäljning av bostadsrätt” . Vg se fil nedan. Skicka det till Styrelsen Brf Strandpiparen 13-18, ordförande: Johan Alfredsson, johan.alfredson@gmail.com

Föreningen beställer en avflyttningskontroll via HSB och du kommer att bli kontaktad angående tillsyn av din lägenhet.

Du får besked när styrelsen har tittat på ditt avflyttningsprotokoll.

Detta gäller vid anmärkning

Du som säljare ansvarar för att brister åtgärdas innan avflytt alternativt görs en separat överenskommelse med köparen om hur dessa ska hanteras och meddelar denna överenskommelse till styrelsen.

Bostadsrättsföreningen kan om dokumentation över ombyggnationer saknas föreskriva ytterligare besiktning av lägenheten.

Har ombyggnad skett av lägenheten som påverkar tätskikt, våtutrymmen, vatten, avlopp eller annat av mer väsentlig karaktär ska säljaren till köparen överlämna dokument som visar och garanterar att åtgärderna har skett på av myndigheter/branchorganisationer godkänt sätt.

Finns garantitid kvar så skall även dokument som styrker detta överlämnas till köpare.

Föreningen har rätt att göra en avflyttningsbeskiktning.

Föreningen har enligt bostadsrättslagen rätt att komma in i lägenheten för tillsyn eller för att kontrollera eller utföra arbete som föreningen svarar för. I detta fall är det en avflyttningstillsyn.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för visst underhåll och installationer inne i din lägenhet, oavsett om du eller tidigare bostadsrättshavare utfört dessa.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för föreningen att en avflyttningskontroll skall göras. Dock har många föreningar beslutat om att sådana skall göras. Syftet med avlyttningskontroller är att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna ändringar. Avflyttningstillsyn bidrar till att minska kostnaderna för föreningen.

Rättigheter och skyldigheter enligt köplagens bestämmelser

När man köper en bostadsrätt regleraras rättigheter och skyldigheter av köplagens bestämmelser, om inte annat avtalas mellan parterna. Som köpare får man inte åberopa fel som man måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen undersökt lägenheten före köpet eller utan godtagbar anledning låtit bli att följa säljarens uppmaning att undersöka den får köparen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen (20 p köplagen). I köpetkontraktet avseende bostasrätt finns ofta en kalusul enligt vilken köparen uppmanas att undersöka lägenheten.

Frågan om lägenheten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för den går över till köparen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felen visar sig först senare (31 p köpelagen). Köparen får inte åberopa att lägenheten är felaktig om det inte sker en reklammation inom skälig tid efter att hen märkt eller borde ha märkt felet. Reklammerar köparen inte inom två år från att varan tagits emot (lägenheten övertagagits) förlorar hen rätten att åberopa felet (3 p köplagen).

Även om en otillåten renovering har gjorts av en tidigare ägare är det dåvarande ägare som har ansvar för lägenheten.

Har ombyggnad skett av lägenheten som påverkar tätskikt, våtutrymmen, vatten, avlopp eller annat av mer väsentlig karaktär ska säljaren till köparen överlämna dokument som visar och garanterar att åtgärderna har skett på av myndigheter/branchorganisationer godkänt sätt.Finns garantitid kvar så skall även dokument som styrker detta överlämnas till köpare.Är badrum/kök renoverande skall detta kunna styrkas med intyg samt visa att behöring arbetskraft är använd.Har förändringar gjorts som ej är godkända av föreningen kommer säljaren att behöva stå för ett återställande.Saknas det utrustning som tillhör lägenheten så bekostas det också av lägenhetsinnehavaren.