Stadgar

Stadgar kan beskrivas som föreningens interna regler. För att gälla måste de godkännas av medlemmarna.

Det är endast föreningsstämman som kan välja att anta och förändra stadgarna. Beslut om nya stadgar måste tas på två av varandra efterföljande stämmor innan de börjar gälla.

Efter stämman 2019 antog föreningen (efter beslut på årstämma 2018 och 2019) följande stadgar:

Normalstadgar 2011 för HSBs bostadsrättsföreningar, version 5.