Motioner

Som medlem har du alltid rätt att lämna ett eller flera förslag om till exempel åtgärder eller förändringar till föreningsstämman. Ett förslag till föreningsstämman kallas för en motion.

Din motion behandlas på föreningsstämman dit medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Stämman är det högt beslutande organet inom föreningen.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om.

Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder eller synpunkter till styrelsen som styrelsen själva kan fatta beslut om på kommande styrelsemöte.
Till föreningsstämman skall du däremot skriva en motion och då beslutar stämman.

Så skriver Du en motion
Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock några regler: 

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. 

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Styrelsen, Brf Strandpiparen 13-18, Ljunggatan 14, 41321. Göteborg,

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.

Inlämning före februari månads utgång

Enl. Stadgarna p. 15.

Medlem som önskar ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsenföre februari månads utgång.