Motioner

Vad är en motion och hur ska en motion utformas?

En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett fråga till det högst beslutande organet i föreningen, föreningsårsmötet. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt beslut som sedan årsmötet beslutar om.

Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen. 

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. I litteratur från HSB finns bara rekommendationen att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt till styrelsen eller förvaltaren om och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen eller förvaltaren löpande under året. Det sparar tid på årsstämman till förmån för diskussioner kring inlämnade motioner. 

Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock några regler: 

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. 

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. 

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, dvs. senast den