Fler lagar och regler

under bearbetning

Utöver stadgarna som är föreningens regler så finns det flera lagar för en bostadsrättsförening att följa.

De viktigaste utöver föreningens stadgar är

Bostadsrättslagen och Föreningslagen.

Bostadsrättslagen

När Du bor i en bostadsrättsförening har Du större frihet än om du hyr men Du har större ansvar.

Ansvaret delar Du med Din bostadsrättsförening. Hur Ni delar på ansvaret följer av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Hur de förhåller sig till varandra kan ibland vara oklart.

Här följer

Botadsrättslagens första kapitel innehåller bla att bostadsrättsföreningen måste ha stadgar, en styrelse och en revisor

Stora delar i bostadsrättslagen är tvingande vilket innebär att föreningar inte kan avtala bort bestämmelserna i sina egna stadgar.

En hel del bestämmelser är dock inte tvingande så det är viktigt att Du går igenom Din bostadsrätts stadgar.

Bostadsrättslagens sjunde kapitel är för Dig som innehavare mest relevanta, eftersom de innehåller dina skyldigheter och Dina rättigheter gentemot bostadsrättsföreningen.

I stadgarna brukar ansvarsfördelningen specificeras närmare, men stadgarna får inte vara en nackdel för medlemmarna jämfört med lagregleringen.

Föreningslagen
En bostadsrättsförening är en typ av en ekonomisk förening.

De formella reglerna kring beslutsordningen mm åter finns därför i lagen om ekonomiska föreningar.

Enl. lagen om ekonomisk förening skall en förening främja medlemmarnas intressen, ha minst 3 medlemmar och vara registrerad.

En ekonomisk förening är en fristående juridisk person och medlemmarna kan i princip inte bli personligt ansvarig för föreningens åtaganden.

Hh