Valberedning


Förtroendevald valberedning 2020/2021


Erik Martinsson Tfn: Mail:

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har till uppdrag att arbeta fram kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.

Kandidaterna presenteras och väljs av medlemmarna på föreningsstämman.

Stämman kan dock föreslå och välja andra kandidater än de som valberedningen tagit fram.

Valberedningen skall också föreslå nivå på arvoden, om det skall beslutas om sådana på stämman.

Valberedningen väljs av medlemmarna på föreningsstämman.